Christelijke Gereformeerde Kerk te Rijnsaterwoude

Privacy statement

  • A
  • A
  • A
Privacy statement Christelijke Gereformeerde kerk te Rijnsaterwoude

De Christelijke Gereformeerde Kerk te Rijnsaterwoude verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend door ons gebruikt en worden niet buiten het kerkverband ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.Toepasselijkheid

De organisatie van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland en haar plaatselijke gemeenten is gebonden aan specifieke (kerkelijke) regels. Deze regels werken ook door in de privacybescherming. De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft ruimte aan de kerken om conform hun eigen kerkelijke regels gegevens te verwerken.

De Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland bestaan uit plaatselijke gemeenten. Deze gemeenten bezitten zelfstandig rechtspersoonlijkheid.


Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens die we van u ontvangen hebben ten behoeve van verwerking in onze ledenadministratie.Doel van verwerking

Als plaatselijke gemeente hechten wij belang aan het bevorderen van de onderlinge band, het omzien naar elkaar en betrokkenheid met elkaar en het bijeenzijn rondom Gods Woord. Vanuit het geloof willen wij ook anderen daarbij uitnodigen.

Om die reden worden persoonsgegevens met elkaar gedeeld en uitgewisseld via de jaarlijkse ledenlijst. De gemeenteleden worden verzocht deze lijst als vertrouwelijk aan te merken en dienen hier zorgvuldig mee om te gaan. De ledenlijst wordt niet online gepubliceerd.


Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de ledenadministratie.Verwerking van uw gegevens

Van de belijdende leden, doopleden en eventuele gastleden van de gemeente worden algemene gegevens geregistreerd;


Te denken valt aan de volgende persoonsgegevens :

● naam en voornamen c.q. voorletters;

● straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats;

● geboortedatum;

● telefoonnummer;

● e-mail adres.


Op het contactdeel van de website worden alleen persoonsgegevens van gemeenteleden en voorgangers gepubliceerd wanneer dit nuttig is in verband met het uitoefenen van een kerkelijke functie. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van emailadressen met als domeinnaam; ….@CGKRIJNSATERWOUDE.NL
Foto’s van kerkelijke activiteiten dan wel van personen worden in principe niet op de website geplaatst. Als er een verzoek is vanuit de gemeente om foto’s te plaatsen op de site dan dient er een verzoek ingediend te worden bij de kerkenraad. De kerkenraad dient hierover een besluit te nemen en dit zorgvuldig af te wegen in overeenstemming met de geldende wetgeving. Als er bij uitzondering wel foto’s worden geplaatst die herleidbaar zijn tot een persoon dan wordt het betreffende gemeentelid vooraf om uitdrukkelijke toestemming gevraagd.


Een beperkt aantal gegevens worden gedeeld binnen het landelijke kerkverband. Zo worden NAW gegevens gedeeld met het landelijk Dienstenbureau om toezending van de landelijke CGK bladen mogelijk te maken. Daarnaast kunnen kerkelijke gegevens worden verstrekt (conform de geldende Kerkorde) als leden naar een andere Chr. Ger. kerk vertrekken.Uitzending kerkdiensten

De opgenomen (live)kerkdiensten worden op de openbare website kerkomroep.nl geplaatst. Het kan voorkomen dat de voorganger tijdens de dienst de naam van een gemeentelid vermeld in verband met bijv. ziekte/overlijden of andere zaken die bij gemeenteleden kunnen spelen. Dit zal altijd in overleg gaan met het betreffende gemeentelid.Huisbezoek

De kerkenraad tracht de gemeenteleden eens per jaar thuis te bezoeken. Alle zaken die tijdens het huisbezoek besproken worden zijn strikt vertrouwelijk en worden geenszins gedeeld. De gesprekken worden niet uitgewerkt/opgenomen en worden niet bewaard.Beveiliging persoonsgegevens

De kerkenraad zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.Bewaartermijn persoonsgegevens

De scriba bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Archiefwet is vereist. Zodra er geen noodzaak meer is om de persoonsgegevens te bewaren worden deze direct verwijderd.Uw privacy-rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een verzoek doen bij de kerkenraad om uw gegevens te laten wijzigen of aanvullen.


Mocht het onverhoopt voorkomen dat een foto op de site is geplaatst waarop u zichtbaar bent, of dat uw naam, tegen uw wil in een kerkdienst is genoemd en u hier bezwaar tegen hebt, kunt u dat kenbaar maken door contact op te nemen met de kerkenraad. De betreffende foto of opgenomen kerkdienst wordt dan zo spoedig mogelijk verwijderd.


Heeft u vragen over het gebruik van (uw) persoonsgegevens of hoe deze technisch beveiligd zijn? Neem dan contact op met kerkenraad.Websites van derden / links

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan het privacy statement van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.Clickgedrag en cookies

Op onze website wordt geen informatie verzameld van uw computer. Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies.Wijzigingen in dit privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Plaats, datum

Rijnsaterwoude, 21 mei 2019