Christelijke Gereformeerde Kerk te Rijnsaterwoude

Actueel en INFO

Beroepingswerk:

Update 02-02-2023


Ds. Van der Staaij heeft vandaag helaas moeten bedanken voor het beroep van Nieuwkoop en Rijnsaterwoude.

Beide kerkenraden zullen zich de komende tijd bezinnen op een vervolg. Op een ander moment hopen wij u daar Deo volente nader over te informeren.


De God des heils wil mij ten Herder wezen;

'k Heb geen gebrek, 'k heb geen gevaar te vrezen.

Hij zal mij zacht, in liefelijke weiden,

Aan d' oevers van zeer stille waat'ren leiden.

Hij sterkt mijn ziel; richt, om Zijn naam, mijn treden

In 't effen spoor van Zijn gerechtigheden. (Ps. 23 :1)


Hartelijke groeten,

De kerkenraad


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Woensdag 11 januari heeft een stemming plaatsgevonden voor een eigen herder en leraar voor onze gemeente (30%) in samenwerking met de CGK Nieuwkoop (70%). Ds. W.L. van der Staaij, predikant te ’s-Gravenhage-Scheveningen, werd enkelvoudig kandidaat gesteld. Gelijktijdig werd gestemd in de zustergemeente van Nieuwkoop.

Omdat het percentage in beide gemeenten boven de 70% uitkwam kon ds.
Van der Staaij worden beroepen. In overleg met Nieuwkoop is hem dat door onze voorzitter telefonisch meegedeeld.

De officiële beroepsbrief wordt vrijdag 13 januari door een afvaardiging van beide kerkenraden aangeboden.
Vanaf dat tijdstip gaat een periode van 3 weken in waarbinnen ds. Van der Staaij het beroep overweegt.

U zult begrijpen dat de kerkenraad dankbaar en verheugd is met deze uitslag. De Heere zij alle eer voor Zijn wonderlijke leidingen met onze kleine gemeente.

Ds. A.J.T. Ruis, die zo vriendelijk was de verkiezingsavond voor onze consulent waar te nemen en de vergadering te leiden, wees ons nadrukkelijk op het belang van het gebed; voor ds.
Van der Staaij en zijn gezin en voor de beslissing op het beroep. Als kerkenraad sluiten we daar van harte bij aan: Uw wil geschiedde, Heere. Uw grote Naam ter eer!

Ds. W.L. van der Staaij