Christelijke Gereformeerde Kerk te Rijnsaterwoude

AANBOUW KERK

NL97 ABNA 0104 575 484 t.n.v. penn meester CGK Rijnsaterwoude.


Klik HIER voor de foto's van de open dag 2022

Financiële stand van zaken aanbouw per 31 maart 2024.


In het eerste kwartaal werd voor de aanbouw € 6.162,55 aan giften ontvangen.

Het saldo op 31 maart 2024 bedroeg € 6.425,30.


BERICHT BOUWCOMMISSIE


Geachte leden, meelevenden en belangstellenden,

Wat bijzonder dat we als kleine kerkelijke gemeente in Rijnsaterwoude, na meer dan 100 jaar bestaan, recent een mooie nieuwe aanbouw in gebruik mochten nemen.

Hiermee kregen we voor het eerst de beschikking over een eigen zaal(tje) met keuken, terwijl gelijktijdig een nieuw mindervalidentoilet werd gerealiseerd en de kerkenraadskamer werd gerenoveerd.

Op 8 oktober jl. werd de aanbouw onder grote belangstelling vanuit de kerkelijke gemeente geopend.

Onze consulent, ds. W.L. van der Staaij, mediteerde daarbij over Gen. 26 : 22. Bij het opgraven van waterputten, die zijn vader Abraham eerder had aangelegd, ondervond Izak veel tegenstand van de plaatselijke bevolking. Eindelijk groef hij een put op die hem niet door anderen werd betwist. Dankbaar noemde hij die put ‘Rehobôth’ (ruimte), omdat hij geloofde dat de HEERE ruimte voor hen had gemaakt. Bij ons is het ten diepste niet anders: het is de HEERE Die ons deze mooie uitbreiding geeft. De catechisaties, Jeugdvereniging, Kinderclub en -oppas, Bijbelstudie- en gemeenteavonden kunnen nu allemaal plaatsvinden in deze nieuwe ruimte, waarbij we de hoop hebben dat al deze activiteiten onder Gods zegen mogen meewerken aan de uitbreiding van Zijn Koninkrijk.

Allen (waaronder diverse bedrijven) die onder gunstige condities wilden meewerken aan de realisatie van dit project, zeggen wij daarvoor hartelijk dank. Mede hierdoor was het gezien de bescheiden omvang van ons ledental, ondanks de ondertussen tot enorme hoogte gestegen bouwkosten, toch mogelijk om vrijwel binnen de begroting te bouwen. Evengoed blijft het voor onze gemeente een zeer forse investering. Dat er ook van buiten de gemeente giften binnenkomen is daarom verrassend en stemt tegelijkertijd dankbaar en verwonderd!BRON: Gezinsgids (https://www.gezinsgids.nl)

De Financiële Thermometer, een weergave van de huidige leningen.

(update 04-01-2024)

Bouwtekeningen

Planning

-

 

Foto's van de verbouwing

Foto's


Filmpjes van de verbouwing